Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Kasy Gotowe na Online

22.09.2017 Aktualny stan wiedzy na temat legislacji kas online

Szanowni Państwo,

Mamy wyjątkowy tydzień, na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo 0 miarach, (http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303053).

W poniedziałek na firmowym profilu FB udostępniliśmy wywiad z ministrem Śliżem, który daje najwięcej syntetycznej wiedzy o zakresie planowanych zmian. (http://podatki.gazetaprawna.pI/artykuly/1071653,sliz-ka sy-fiskalne-ustawa-o-vat.html)

 Analizując zapisy, czytając komentarze, pamiętajmy, że projekt został jeszcze skierowany do konsultacji, a ich wyniki będą zbierane do 9 października br.

Najważniejsze dla nas informacje to:

1. Z dniem wejścia ustawy w życie powstanie Centralne Repozytorium Kas (CRK), czyli system IT podlegający Krajowej Administracji Skarbowej. Podmioty uprawnione do korzystania z danych to Minister, dyrektorzy izb skarbowych, naczelnicy urzędów skarbowych i celnych. Kasy online będą przekazywały do CRK dane takie, jak: obrót, podatek, stawka, rodzaj towaru, czas i miejsce instalacji kasy, anonimowe dane nabywcy.

2. Fiskalizacja kasy online będzie odbywała się w momencie pierwszego połączenia z CRK. Numer ewidencyjny zostanie nadany w trakcie fiskalizacji, kas onlinowych nie trzeba będzie zgłaszać do Naczelnika lokalnego US. Obowiązek połączenia kasy ciąży na podatniku, obowiązek przesyłania danych także (chociaż jest wykonywany automatycznie przez kasę). Jedynie w sytuacji, gdy podatnik nie ma dostępu do sieci, będzie zmuszony zgłaszać taki fakt Naczelnikowi lokalnego US. W CRK będą rejestrowane automatycznie również wykonywane przeglądy okresowe (można domniemywać, że w czasie rzeczywistym).

3. Sprzedaż kas z kopią elektroniczną będzie możliwa do końca 2022 roku. Kasy z kopią papierową będzie można sprzedawać do końca 2018 r., (ale z zakazem wymiany pamięci fiskalnej, poza przypadkami awarii modułu).

4. Pozostał punkt, który wzbudzał od początku zrozumiałe emocje w branży - podatnik nie będzie musiał być właścicielem kasy, będzie mógł ją dzierżawić, wynajmować, leasingować na podstawie umów.

5. Wyższa wartość odliczenia - nadal do 90% wartości kasy, ale do 1000 zł. Zwiększone zostaną wymagania, których niespełnienie wymusi zwrot odliczenia - prowadzenie działalności przez 4 lata, wykonywanie przeglądów. Prawo do odliczenia dotyczyć będzie nowych podatników oraz grup, które obejmie obowiązkowa wymiana kas na kasy online, tj.:

1. stacje paliw, usługi motoryzacyjne i wulkanizacyjne - od 1 stycznia 2019

2. gastronomia i usługi budowlane - od 1 lipca 2019

3. usługi kosmetyczne, fryzjerskie, hotele, fitness - od 1 stycznia 2020

6. Wprowadzona zostanie zasada wystawiania faktur tylko do paragonu (-ów) posiadających NIP nabywcy. Zmiany są reakcją na procederwystawiania faktur na zaprzyjaźnione firmy do paragonów nie odebranych przez klientów. W praktyce może to oznaczać koniec wystawiania faktur do paragonów, prościej będzie po prostu zlecić wystawienie faktury. Pojawia się również informacja o wydaniu rozporządzenia określającego „kryteria i warunki techniczne", natomiast nie ma informacji o nowelizacji rozporządzenia MF „o kasach rejestrujących". Zmiany w ustawie o VAT nie regulują wszystkich obowiązków dotyczących prowadzenia serwisu 1 podatników.

Jak zaprogramować kasy fiskalne do wyliczenia opłaty recyklingowej

Komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Zgodnie z treścią komunikatu „Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana - na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony."

Chcąc prawidłowo wyliczyć opłatę recyklingową już dziś należy odpowiednio zaprogramować do tego kasy. „..kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób - przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł)." Aby jednak było to możliwe konieczna jest znajomość liczby sprzedanych toreb. W systemach komputerowych takie informacje zazwyczaj możliwe są do uzyskania w programach magazynowych. W kasach z kopią elektroniczną istnieje możliwość odczytania ilości sprzedaży danego towaru przy użyciu programu do odczytu kopii elektronicznej. Wymaga to jednak odczytania danych z karty lub kart za cały rok sprzedaży i wygenerowanie odpowiedniego zestawienia w programie komputerowym dołączanym do kasy. W kasach z kopią papierową już jednak takiej możliwości nie ma. Bez odpowiedniego zaprogramowania kasy już na początku 2018 roku nie będzie możliwości wykonania odpowiedniego zestawienia do wyliczenia opłaty recyklingowej w przyszłym roku.

Jak ustawić kasy fiskalne, aby można było w prosty sposób wyliczyć opłatę recyklingową?

Kasy fiskalne z kopią elektroniczną i z kopią papierową z homologacją 2017 posiadają funkcjonalność pozwalającą w prosty sposób wyznaczyć ilość i wartość sprzedaży dla zdefiniowanych grup towarów. Należy ustawić jedną z grup jako grupę okresową obejmującą tylko towary, które podlegają opłacie recyklingowej. Można ustawić jedną taką grupę lub więcej, jeżeli chcemy mieć osobne statystyki dla różnych opakowań.

MENU0304 GRUPY

GRUPA (1-99)

2

DOZWOLONA ZMIANA CEN TAK-1/NIE-0 1


Należy wprowadzić nr grupy dla towarów podlegających opłacie recyclingowej

Ustawienie "0" powoduje brak możliwości wprowadzenia ceny „z ręki" podczas sprzedaży, możliwa jest tylko sprzedaż z ceną zaprogramowaną w bazie. Jeżeli ma być możliwość zmiany ceny należy ustawić „1".

NAZWA GRUPY

REKLAMÓWKI    Nazwa grupy np. REKLAMÓWKI lub OPŁATA RECYKLINGOWA itp. aby łatwo

zidentyfikować grupę.

RAPORTY OKRESOWE

TAK-1/NIE-0    1 Najważniejszy parametr dla ustawienia grup okresowych, aby można było robić

zestawienia okresowe dla danej grupy należy ustawić „1"

-    „1" jeżeli danej grupy chcemy objąć raportem okresowym grup

-    „0" dla grup które nie mają znaleźć się w zestawieniu

Następnie wszystkie towary, które podlegają opłacie recyclingowej należy przypisać do wyznaczonej grupy, dzięki czemu można później otrzymać zestawienie sprzedaży grup okresowych za dowolny okres sprzedaży wg miesięcy: miesięczne, kwartalne, roczne, np. od 01-2018 do 01-2018; od 03-2018 do 06-2018; od 01-2018 do 12-2018 itp.

Dane za poprzednie okresy mogą być przechowywane nawet do kilku lat wstecz do momentu ich wykasowania.

W kasach fiskalnych z kopią papierową z homologacją 2014 w celu wykonania zestawienia sprzedaży do obliczenia opłaty recyklingowej należy wykonać raport zerujący PLU lub ustawić i wyzerować raport grup, aby rozpocząć ewidencję. Następnie ponownie wyzerować te raporty na koniec roku. W tym przypadku są to jednak raporty od ostatniego zerowania. Wykonanie raportu zerującego w ciągu roku kasuje liczniki, wymaga ich spisania i następnie ręcznego zsumowania na koniec roku.

Pełna treść komunikatu dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/id/6240194

Poniżej cytujemy najistotniejsze z punktu widzenia użytkowników urządzeń fiskalnych punkty tego komunikatu.

Opodatkowanie VATsprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

•    1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy(1) wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.

•    Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

•    Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego

(2).

WAŻNE: Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VATze stawką 23%(3).

Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych - na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób - przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana - na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony.

Pliki JPK (jednolity plik kontrolny)

Od 1 lipca 2016 roku duże polskie przedsiębiorstwa mają obowiązek udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Wysyłają one co miesiąc, bez wezwania informację z prowadzonej ewidencji VAT przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą być gotowe na wysyłanie co miesiąc informacji z prowadzonej ewidencji VAT już od 1 stycznia 2017 roku.

W roku 2018 obowiązkiem wysyłania plików JPK zostaną objęte pozostałe podmioty nieobjęte dotychczas takim obowiązkiem.

Przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo, co miesiąc przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poza tym będą miały obowiązek przekazania wskazanych danych z ksiąg oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych również w formie elektronicznej.

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów.

JPK na żądanie

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • Od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty;
 • Od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sam plik podzielony jest na siedem struktur obejmujących księgi podatkowe i dowody księgowe:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR;
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB;
 • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG;
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA;
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR;
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

JPK bez wezwania

JPK wysyłany comiesięcznie (w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu) bez wezwania organu podatkowego:

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu
i sprzedaży VAT) obowiązuje od:

 • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty;
 • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty;
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorców została zawarta w art. od 104 do 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672).

Regulacja ta dotyczy pliku:

 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie.

UWAGA!

W 2018 roku każdy podatnik będzie miał obowiązek posiadania systemu informatycznego umożliwiającego generowanie wyżej wymienionych plików JPK.

 

Witryna stworzona na platformie