Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Koszyk

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Zmiana stawek VAT od 31 lipca 2019 r.

Zgodnie z § 6. 1. Rozporządzenie MF w sprawie kas rejestrujących Dz.U. 2019 poz. 816 Podatnicy, prowadząc ewidencję:

..

5) Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:
a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%
c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Rozdział 5 Przepisy przejściowe i przepis końcowy

...

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług

Kasy online

15 marca 2019r. odbyło się posiedzenie Sejmu, podczas którego uchwalono nowelizację Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy Prawo o miarach. Tym samym został wprowadzony obowiązek posiadania kas fiskalnych online. Ustawa zacznie obowiązywać od 1 maja 2019r. Jakie branże jako pierwsze będą musiały zaopatrzyć się w kasy fiskalne online?

 Kasy fiskalne online 2020 – branże

Kasy online nie od razu pojawią się obligatoryjnie u wszystkich podatników. Jako pierwsze nowym obowiązkiem zostaną objęte branże, u których najczęściej dochodzi do nieprawidłowości w ewidencji.

Gdy ustawa wejdzie w życie (1 maja 2019), kasy online zaczną obowiązywać od:

 • 1 stycznia 2020r. dla podatników sprzedających paliwo oraz świadczących usługi mechaniki pojazdowej i wymiany opon;
 • 1 lipca 2020r. dla świadczenia usług związanych z gastronomią (również sezonowo), hotelarstwem, oraz sprzedażą węgla;
 • 1 stycznia 2021r. dla podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz z branży fitness (w zakresie wstępu).

Kasy z kopią papierową będą mogły być sprzedawane tylko do 31 sierpnia 2019.

Kasy fiskalne online – cel i zasada działania

Z uzasadnienia projektu ustawy wynika, że obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących jest jednym z instrumentów umożliwiających kontrolę prawidłowości rozliczeń w podatku VAT.  Dotychczasowe doświadczenia innych krajów z istniejącym systemem kas rejestrujących wskazują na konieczność jego modernizacji. Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji sprzedaży i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych kas rejestrujących przesyłających dane do centralnego systemu teleinformatycznego (czyli kas „online”) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „Centralnym Repozytorium Kas”).

Kasy fiskalne online będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowany i bezpośredni przesył danych z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Otrzymywanie i gromadzenie danych z kas online będzie stanowiło niezmiernie ważny mechanizm do przeciwdziałania zjawisku szarej strefy. Dane o sprzedaży będą wpływały praktycznie w czasie rzeczywistym, będą zawierały znacznik czasowy, co umożliwi dokonywanie szczegółowych analiz zmierzających do ustalenia prawdopodobieństwa, że dany podatnik nie ewidencjonuje swojej sprzedaży na kasie rejestrującej lub ewidencjonuje tylko część sprzedaży.

Rozpoczęcie ewidencji sprzedaży przy pomocy wspomnianych kas będzie istotne z dwóch powodów. Pierwszy, to prawo do ulgi z tytułu nabycia kasy, drugi natomiast – to ryzyko zapłaty dodatkowego zobowiązania podatkowego.

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej online

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy dokonują zakupu urządzenia online.  Przyjmuje się, że kasa została zakupiona w związku z powstaniem obowiązku i rozpoczęciem ewidencjonowania, jeżeli zakup nastąpił w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania.

Jakie kary za brak kasy fiskalnej online?

Podatnicy świadczący usługi, o których mowa powyżej, po upływie wskazanych w projektowanej nowelizacji terminach będą zobowiązani ewidencjonować obrót wyłącznie przy pomocy kas rejestrujących online. Jeżeli w tych terminach z obowiązku tego się nie wywiążą, nie tylko utracą prawo do ulgi, lecz nadto narażeni zostaną na ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług.  

Pozostali podatnicy a obowiązek kas fiskalnych online

Pozostali podatnicy będą nadal mogli ewidencjonować obrót i kwotę podatku przy pomocy kas rejestrujących, o których stanowić będzie art. 111 ust. 6aa (tj. nie umożliwiających połączenia z Centralnym Repozytorium Kas i nie przesyłających informacji z kas rejestrujących Centralnego Repozytorium Kas), jednakże nie będą mieli prawa do ulgi, co wynikać będzie wprost z art. 111 ust. 6ac.

Do podatników zaś użytkujących kasy rejestrujące, które zakupili przed wejściem w życie ustawy nowelizującej, z zastosowanie znajdą przepisy w brzmieniu dotychczasowym. Innymi słowy, podatnicy zachowają nabyte wcześniej prawo do ulgi w postaci możliwości odliczenia od podatku kwotę wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

 

Jak zaprogramować kasy fiskalne do wyliczenia opłaty recyklingowej

Komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat dotyczący opodatkowania VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych. Zgodnie z treścią komunikatu „Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana - na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony."

Chcąc prawidłowo wyliczyć opłatę recyklingową już dziś należy odpowiednio zaprogramować do tego kasy. „..kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób - przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł)." Aby jednak było to możliwe konieczna jest znajomość liczby sprzedanych toreb. W systemach komputerowych takie informacje zazwyczaj możliwe są do uzyskania w programach magazynowych. W kasach z kopią elektroniczną istnieje możliwość odczytania ilości sprzedaży danego towaru przy użyciu programu do odczytu kopii elektronicznej. Wymaga to jednak odczytania danych z karty lub kart za cały rok sprzedaży i wygenerowanie odpowiedniego zestawienia w programie komputerowym dołączanym do kasy. W kasach z kopią papierową już jednak takiej możliwości nie ma. Bez odpowiedniego zaprogramowania kasy już na początku 2018 roku nie będzie możliwości wykonania odpowiedniego zestawienia do wyliczenia opłaty recyklingowej w przyszłym roku.

Jak ustawić kasy fiskalne, aby można było w prosty sposób wyliczyć opłatę recyklingową?

Kasy fiskalne z kopią elektroniczną i z kopią papierową z homologacją 2017 posiadają funkcjonalność pozwalającą w prosty sposób wyznaczyć ilość i wartość sprzedaży dla zdefiniowanych grup towarów. Należy ustawić jedną z grup jako grupę okresową obejmującą tylko towary, które podlegają opłacie recyklingowej. Można ustawić jedną taką grupę lub więcej, jeżeli chcemy mieć osobne statystyki dla różnych opakowań.

MENU0304 GRUPY

GRUPA (1-99)

2

DOZWOLONA ZMIANA CEN TAK-1/NIE-0 1


Należy wprowadzić nr grupy dla towarów podlegających opłacie recyclingowej

Ustawienie "0" powoduje brak możliwości wprowadzenia ceny „z ręki" podczas sprzedaży, możliwa jest tylko sprzedaż z ceną zaprogramowaną w bazie. Jeżeli ma być możliwość zmiany ceny należy ustawić „1".

NAZWA GRUPY

REKLAMÓWKI    Nazwa grupy np. REKLAMÓWKI lub OPŁATA RECYKLINGOWA itp. aby łatwo

zidentyfikować grupę.

RAPORTY OKRESOWE

TAK-1/NIE-0    1 Najważniejszy parametr dla ustawienia grup okresowych, aby można było robić

zestawienia okresowe dla danej grupy należy ustawić „1"

-    „1" jeżeli danej grupy chcemy objąć raportem okresowym grup

-    „0" dla grup które nie mają znaleźć się w zestawieniu

Następnie wszystkie towary, które podlegają opłacie recyclingowej należy przypisać do wyznaczonej grupy, dzięki czemu można później otrzymać zestawienie sprzedaży grup okresowych za dowolny okres sprzedaży wg miesięcy: miesięczne, kwartalne, roczne, np. od 01-2018 do 01-2018; od 03-2018 do 06-2018; od 01-2018 do 12-2018 itp.

Dane za poprzednie okresy mogą być przechowywane nawet do kilku lat wstecz do momentu ich wykasowania.

W kasach fiskalnych z kopią papierową z homologacją 2014 w celu wykonania zestawienia sprzedaży do obliczenia opłaty recyklingowej należy wykonać raport zerujący PLU lub ustawić i wyzerować raport grup, aby rozpocząć ewidencję. Następnie ponownie wyzerować te raporty na koniec roku. W tym przypadku są to jednak raporty od ostatniego zerowania. Wykonanie raportu zerującego w ciągu roku kasuje liczniki, wymaga ich spisania i następnie ręcznego zsumowania na koniec roku.

Opodatkowanie VATsprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych

•    1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy(1) wprowadzające opłatę recyklingową, która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach.

•    Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

•    Stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego

(2).

WAŻNE: Ministerstwo Finansów informuje, że opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VATze stawką 23%(3).

Sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych

Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy dokonywana na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych - na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.

Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób - przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana - na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej taki rachunek jeszcze nie został utworzony.

Pliki JPK (jednolity plik kontrolny)

Od 1 lipca 2016 roku duże polskie przedsiębiorstwa mają obowiązek udostępniać Urzędowi Skarbowemu szczegółowe dane finansowo-księgowe oraz handlowe w formie elektronicznej. Wysyłają one co miesiąc, bez wezwania informację z prowadzonej ewidencji VAT przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą być gotowe na wysyłanie co miesiąc informacji z prowadzonej ewidencji VAT już od 1 stycznia 2017 roku.

W roku 2018 obowiązkiem wysyłania plików JPK zostaną objęte pozostałe podmioty nieobjęte dotychczas takim obowiązkiem.

Przedsiębiorstwa prowadzące księgi w programach komputerowych, będą miały obowiązek, bez wezwania, okresowo, co miesiąc przekazywać dane z ewidencji VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poza tym będą miały obowiązek przekazania wskazanych danych z ksiąg oraz dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych również w formie elektronicznej.

W oby przypadkach dane przekazywane do organów podatkowych w postaci elektronicznej muszą mieć odpowiednią strukturę logiczną. Struktura logiczna postaci elektronicznej ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych opublikowana jest na portalu Ministerstwa Finansów.

JPK na żądanie

Podmioty są zobowiązane przekazywać pliki JPK na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w następujących terminach:

 • Od 1 lipca 2016 r. – duże podmioty;
 • Od 1 lipca 2018 r. – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Sam plik podzielony jest na siedem struktur obejmujących księgi podatkowe i dowody księgowe:

 • Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR;
 • Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB;
 • Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG;
 • Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA;
 • Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR;
 • Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.

JPK bez wezwania

JPK wysyłany comiesięcznie (w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu) bez wezwania organu podatkowego:

Obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT (ewidencja zakupu
i sprzedaży VAT) obowiązuje od:

 • 1 lipca 2016 r. – duże podmioty;
 • 1 stycznia 2017 r. – małe i średnie podmioty;
 • 1 stycznia 2018r. – mikro przedsiębiorcy.

Definicja mikro, małych i średnich przedsiębiorców została zawarta w art. od 104 do 106 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2013, poz. 672).

Regulacja ta dotyczy pliku:

 • Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT

W związku z miesięcznym obowiązkiem raportowania JPK_VAT, przedsiębiorstwo może nadal zachować możliwość składania Deklaracji VAT kwartalnie.

UWAGA!

W 2018 roku każdy podatnik będzie miał obowiązek posiadania systemu informatycznego umożliwiającego generowanie wyżej wymienionych plików JPK.

 

Witryna stworzona na platformie